Panch Kalnayak of 24 Tirthankar

Panch Kalnayak of 24 Tirthankar. Read about Panch Kalnayak of 24 Tirthankar.

Tirthankar Chyavan Janma Diksha Keval Gyan Moksha
 Shri Rishabnath  Jeth Vad 4  Fagan Vad 8  Fagan Vad 8  Maha Vad 11  Posh Vad 13
 Shri Ajitnath  Vaisakh Sud 13  Maha Sud 8  Maha Sud 9  Posh Sud 11  Chaitra Sud 5
 Shri Sambhavnath  Fagan Sud 8  Magsar Sud 14  Magasar Sud 15  Asho Vad 5  Chaitra Sud 5
 Shri Abhinandan  Vaisakh Sud 4  Maha Sud 2  Maha Sud 12  Posh Sud 14  Vaisakh Sud 8
 Shri Sumatinath  Shravan Sud 2  Vaisakh Sud 8  Vaisakh Sud 9  Chaitra Sud 11  Chaitra Sud 9
 Shri Padmaprabhu  Posh Vad 6  Asho Vad 12  Asho Vad 13  Chaitra Sud 11  Chaitra Sud 9
 Shri Suparshvanath  Shravan Vad 8  Jeth Sud 12  Jeth Sud 13  Maha Vad 6  Maha Vad 7
 Shri Chandraprabhu  Fagan Vad 5  Magasar Vad 12  Magasar Vad 13  Maha Vad 7  Shravan Vad 7
 Shri Pushpadant  Maha Vad 9  Kartak Vad 5  Kartak Vad 6  Kartak Sud 3  Bhadarva Sud 9
 Shri Shitalnath  Chaitra Vad 6  Posh Vad 12  Posh Vad 13  Magasar Vad 14  Chaitra Vad 2
 Shri Shreyansnath  Vaisakh Vad 6  Maha Vad 12  Maha Vad 13  Posh Vad Amaas  Ashadh Vad 3
 Shri Vasupujya  Jeth Sud 9  Maha Vad 14  Maha Vad Amaas  Maha Sud 2  Asadh Sud 14
 Shri Vimalnath  Vaisakh Sud 12  Maha Sud 3  Maha Sud 4  Posh Sud 6  Jeth Vad 7
 Shri Anantnath  Asadh Vad 7  Chaitra Vad 13  Chaitra Vad 14  Chaitra Vad 14  Chaitra Sud 5
 Shri Dharmanath  Vaisakh Sud 7  Maha Sud 3  Maha Sud 12  Posh sud 15  Jeth Sud 5
 Shri Shantinath  Shravan Vad 7  Vaishakh Vad 13  Vaiskh Vad 14  Posh Sud 9  Vaisakh Vad 13
 Shri Kunthunath  Asadh Vad 9  Chaitra Vad 14  Chaitra Vad 5  Chaitra Vad 5  Chaitra Vad 1
 Shri Arhanath  Fagan Sud 2  Magsar Sud 10  Magsar Sud 11  Kartik Sud 12  Magsar Sud 10
 Shri Mallinath  Fagan Sud 4  Magsar Sud 11  Magsar Sud 11  Magsar Sud 11  Fagan Sud 12
 Shri Munisruvrat  Shravan Sud 15  Vaisakh Vad 8  Fagan Sud 12  Shravan Vad 12  Vaisakh Vad 9
 Shri Naminath  Asho Sud 15  Ashadh Vad 8  Jeth Vad 9  Magsar Sud 11  Chaitra Vad 10
 Shri Neminath  Asho Vad 12  Shravan Sud 5  Shravan Sud 6  Bhadarva Vad Amaas  Ashadh Sud 8
 Shri Parsvanath  Fagan Vad 4  Magsar Vad 10  Magsar Vad 11  Fagan Vad 4  Shravan Sud 8
 Shri Mahavir  Asadh Sud 6  Chaitra Sud 13  Kartak Vad 10  Vaisakh Sud 10  Asho Vad Amaas